Over ons

A&O-fonds Waterschappen
De Stichting Arbeidsmarkt & Ontwikkelingsfonds Waterschappen is in 2008 opgericht door de sociale partners in de sector waterschappen. Zij vormen tevens het bestuur van het fonds. De financiering van het fonds is geborgd door een afspraak in de cao met betrekking tot een jaarlijkse bijdrage van alle waterschapsorganisaties aan het fonds.

Doel van het fonds is om een bijdrage te leveren aan goed werkgever- en werknemerschap in de sector waterschappen. Dit vertaalt zich in aantrekkelijke, dynamische creatieve en lerende organisaties, met een gezond arbeidsklimaat en met wendbare en weerbare medewerkers die verantwoordelijkheid nemen voor hun werk en hun loopbaan.

Het fonds vervult een aanjaagfunctie om (nieuwe) afspraken in de Sectorale Arbeidsvoorwaardenregeling Waterschapspersoneel (SAW) te laten landen binnen organisaties. Daarnaast monitort het fonds de implementatie van cao-afspraken. Ook signaleert het fonds toekomstige ontwikkelingen op het gebied van de arbeidsmarkt, organisatieontwikkeling en HRM-beleid die van belang zijn voor het arbeidsvoorwaardenoverleg en beleidsontwikkeling binnen organisaties. Tot slot wil het fonds een bijdrage leveren aan het leervermogen van organisaties.

Het fonds opereert als een kleine projectorganisatie met een jaarlijks activiteitenprogramma en een vaste en flexibele schil van externe ondersteuners. Om haar doelen te bereiken zet het fonds de volgende activiteiten in: kennisontwikkeling, kennisdeling, kennisoverdracht, instrumentontwikkeling en stimuleren.

Bij de werkzaamheden van het A&O-fonds staat een vraag gestuurde aanpak centraal. Voorwaarde hiervoor is een nauwe samenwerking met de belangrijkste stakeholders uit het veld: P&O'ers, Arbo/KAM-professionals, leidinggevenden, OR-leden en medewerkers. Bij alle activiteiten vormt co-creatie met de sector het uitgangspunt. Hiervoor richt het fonds begeleidingscommissies, werkgroepen, leernetwerken en platforms op. Ook organiseert het fonds themabijeenkomsten.

Het A&O-fonds Waterschappen is gevestigd aan de Fluwelen Burgwal 58 in Den Haag.


Bestuur
Het A&O-fonds wordt bestuurd door de sociale partners binnen de sector Waterschappen. Het Algemeen Bestuur bestaat uit zes leden, drie vertegenwoordigers vanuit werkgeverszijde en drie vanuit werknemerszijde.

De werkgevers worden vertegenwoordigd door:

 

  • Klaas Laansma, manager P&O bij Waterschap Rijn en IJssel;
  • Eveline de Kruijk, secretaris-directeur bij Waterschap Drents Overijsselse Delta
  • Piet Sennema, secretaris-directeur bij Waterschap Aa en Maas (vice-voorzitter Algemeen Bestuur).

De werknemers worden vertegenwoordigd door:

  • Jaap Doeven, bestuurder bij de Centrale van Middelbare en Hogere Functionarissen (CMHF);
  • Martha Rotgers, bestuurder bij FNV Overheid (voorzitter Algemeen Bestuur);
  • Arno van Voorden, bestuurder bij CNV Overheid en Publieke Diensten.


Medewerkers
Onderstaande medewerkers zijn werkzaam bij het A&O-fonds Waterschappen.
 

        

       Bart de Zwart                                            Fiona Janssen
       Programmamanager    Officemanager
       T: 06 552 822 95 T: 06 319 310 44
       E: bart.dezwart@aenowaterschappen.nl         E: info@aenowaterschappen.nl
Ontwerp RUURD's, techniek: Dutchbrite, realisatie: ARVEE, webdevelopment, fotografie Kees Winkelman