Datum gewijzigd: 09-11-2021

Deel deze pagina


Inventarisatieonderzoek naar nieuwe vormen van gesprekken, waarderen en belonen

dinsdag 9 november 2021


Sinds 1 juli 2018 zijn in de cao Werken voor waterschappen aanpassingen doorgevoerd met betrekking tot gesprekken tussen werkgevers en werknemers respectievelijk het waarderen en belonen van werknemers. In vrijwel alle organisaties binnen de sector heeft dit de afgelopen jaren geleid tot nieuwe vormen van gesprekken, waarderen en belonen. Dit blijkt uit het inventarisatieonderzoek dat het A&O-fonds in opdracht van sociale partners hiernaar heeft laten uitvoeren.


Gesprekken
De oude gesprekscyclus, bestaande uit een plannings-, voortgangs- en beoordelingsgesprek, is in de meeste organisaties losgelaten. De jaarlijkse beoordeling is zodoende losgekoppeld van de gesprekken. In de nieuwe invulling is doorgaans vastgelegd dat leidinggevenden en werknemers meer vrijheid krijgen in de frequentie en vorm van de gesprekken. Partijen beogen met de nieuwe regeling de eigen regie van de werknemer te stimuleren en meer ruimte te creëren voor “het goede gesprek”, waarin de ontwikkeling van de werknemer centraal staat.

Waarderen en belonen
De meeste organisaties hebben inmiddels een nieuwe vorm van salarisverhoging geïmplementeerd. Het oude ABCDE-beloningssysteem is veelal losgelaten en men hanteert nu 2,5% salarisverhoging als de standaard. De meeste organisaties hebben bepaald dat bij onvoldoende functioneren een verhoging van minder dan 2,5% mogelijk is en bij zeer goed of bovengemiddeld functioneren een verhoging van meer dan 2,5%. Met de nieuwe vorm van belonen hopen partijen vooral het echte gesprek tussen leidinggevende en medewerker te stimuleren waarin beloning niet de nadruk heeft en ook een eenvoudigere en duidelijker systeem te hanteren dat minder discussie onder medewerkers oproept.

Een ruime meerderheid van de organisaties hanteert daarnaast ook een nieuwe vorm van extra (incidenteel) belonen. Extra beloningen nemen de vorm aan van gratificaties, beloningen in natura of verlofdagen, op indiviueel- en/of teamniveau. Organisaties hebben veelal een limiet gesteld aan het bedrag dat door leidinggevenden aan extra beloning mag worden besteed. Uit het onderzoek blijkt dat door het loslaten van het ABCDE-beloningssysteem, dat betrekking heeft op salarisverhoging, meer nadruk is gekomen op het extra, incidenteel belonen. Doel van partijen hierbij is om vaker en kort na (buitengewone) prestaties te belonen.

>> Naar rapport inventarisatieonderzoek

 

Techniek: Web-OS, realisatie: ARVEE, webdevelopment, fotografie Kees Winkelman