Datum gewijzigd: 23-10-2020

Deel deze pagina


Rapport Duurzaam werken in de sector waterschappen

maandag 26 augustus 2019


Vrijwel alle organisaties in de sector waterschappen treffen maatregelen die bijdragen aan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Desalniettemin zijn sommige organisaties verder dan anderen in het bevorderen van de duurzame inzetbaarheid. Het verschil zit deels in de mate waarin er een visie en samenhang in het beleid is, deels in de beschikbaarheid van instrumenten en flexibiliteit voor maatwerk en deels in de communicatie. Dit blijkt uit recent onderzoek van Panteia in opdracht van het A&O-fonds Waterschappen. Het onderzoek vond plaats naar aanleiding van een hiertoe geformuleerde opdracht door sociale partners in het cao-akkoord 2018.

Onder duurzaam werken wordt verstaan dat medewerkers enerzijds gezond, vitaal en gemotiveerd en met plezier werken en anderzijds dat zij met hun individuele talenten en kennis een optimale bijdrage leveren aan het behalen van de organisatiedoelstellingen. Het onderzoek kende drie doelstellingen:

1. Inzichtelijk maken welke faciliteiten rond duurzaam werken, zowel sectoraal, lokaal als individueel worden toegepast binnen organisaties en hoe deze in de praktijk werken;

2. Inzichtelijk maken welke faciliteiten rond duurzaam werken nog worden gemist;

3. Het inspireren van diverse stakeholdergroepen voor verdere beleidsontwikkeling.

Voor het onderzoek is een vragenlijstonderzoek uitgevoerd onder P&O-afdelingen. Aansluitend zijn bij organisaties groepsgesprekken georganiseerd met enerzijds een vertegenwoordiging van de werkgever en anderzijds van medewerkers. In het onderzoek werden een vijftal pijlers voor duurzame werken onderscheiden: organisatie, werksituatie, ontwikkelen, balans werk-privé en vitaliteit. Voor het volledige onderzoeksrapport: klik hier

Adviesfase
Aansluitend op het onderzoek voert het A&O-fonds Waterschappen een adviesfase uit om waterschappen te ondersteunen bij het (verder) ontwikkelen en implementeren van beleid voor duurzaam werken. Deze bestaat uit de volgende onderdelen:

1. Factsheet
Alle organisaties die hebben deelgenomen aan het onderzoek ontvangen een factsheet 'op maat'. Hierin staan de onderzoeksgegevens van de eigen organisatie afgezet tegen de sector als totaal alsmede ook aanbevelingen voor de betreffende organisatie.

2. Sectorale bijeenkomst Duurzaam werken maandag 4 november Amersfoort
Op maandag 4 november organiseert het A&O-fonds Waterschappen in De Observant in Amersfoort een sectorbijeenkomst Duurzaam werken. Deze bijeenkomst is voor stakeholders binnen organisaties die (mede) verantwoordelijk zijn voor het ontwikkelen van beleid rond duurzaam werken. Tijdens de bijeenkomst gaan we onder andere in op een visie rond duurzaam werken, de resultaten van het onderzoek, delen van good practices en onderlinge kennisuitwisseling. Meer informatie en aanmelden voor deze bijeenkomst kan via de volgende link: AANMELDEN

3. Kosteloze incompany workshops Duurzaam werken
Tussen november 2019 en maart 2020 biedt het A&O-fonds Waterschappen alle organisaties in de sector een gratis incompany workshop Duurzaam werken aan van één dagdeel. In deze workshop gaat een extern bureau samen met de stakeholders binnen de organisatie aan de slag met het opstellen van een plan van aanpak voor de (verdere) ontwikkeling en implementatie van beleid voor duurzaam werken. In de loop van september ontvangen organisaties hierover meer informatie. 

4. Aanvullende activiteiten
Naast de bijeenkomst en workshop, zal het A&O-fonds dit najaar ook andere organisatie overstijgende activiteiten ondernemen rond duurzaam werken.

 

Techniek: Web-OS, realisatie: ARVEE, webdevelopment, fotografie Kees Winkelman