Over ons


A&O-fonds Waterschappen
De Stichting Arbeidsmarkt & Ontwikkelingsfonds Waterschappen is in 2008 opgericht door de sociale partners in de sector waterschappen. Doel van het fonds is om een bijdrage te leveren aan goed werkgever- en werknemerschap in de sector waterschappen. Dit vertaalt zich in aantrekkelijke, dynamische creatieve en lerende organisaties, met een gezond arbeidsklimaat en met wendbare en weerbare medewerkers die verantwoordelijkheid nemen voor hun werk en hun loopbaan. 

Het fonds vervult een aanjaagfunctie om (nieuwe) afspraken in de cao Werken voor waterschappen te laten landen binnen organisaties. Daarnaast monitort het fonds de implementatie van cao-afspraken. Ook signaleert het fonds toekomstige ontwikkelingen op het gebied van de arbeidsmarkt, organisatieontwikkeling en HRM-beleid die van belang zijn voor het arbeidsvoorwaardenoverleg en beleidsontwikkeling binnen organisaties. Tot slot wil het fonds een bijdrage leveren aan het leervermogen van organisaties.

Bestuur
Het A&O-fonds wordt bestuurd door de sociale partners binnen de sector Waterschappen. Het bestuur vergadert vier keer per jaar waarbij alle bestuursbesluiten schriftelijk worden vastgelegd. Het bestuur bestaat uit vijf leden: drie vertegenwoordigers vanuit werkgeverszijde en twee vanuit werknemerszijde. Jaarlijks wisselt de voorzittersfunctie tussen werkgevers en werknemers.

De werkgevers worden vertegenwoordigd door:

  • Eveline de Kruijk, secretaris-directeur bij Waterschap Drents Overijsselse Delta;
  • Klaas Laansma, manager P&O bij Waterschap Rijn en IJssel;
  • Piet Sennema, secretaris-directeur bij Waterschap Aa en Maas (voorzitter bestuur).


De werknemers worden vertegenwoordigd door:

  • Yoram Bovenkerk, bestuurder bij FNV Overheid;
  • Arno van Voorden, bestuurder bij CNV Overheid en Publieke Diensten (vicevoorzitter bestuur).


Door te klikken op de logo's van de sociale partners, bereik je de website van de betreffende organisatie.
       

Medewerkers
Onderstaande medewerkers zijn werkzaam bij het A&O-fonds Waterschappen.

                                   

Bart de Zwart
Programmamanager
Tel: 06 552 822 95
E-mail: bart.dezwart@aenowaterschappen.nl                         

Fiona Janssen
Officemanager
Tel: 06 319 310 44
E-mail: fiona.janssen@aenowaterschappen.nl

 

Organisatie
Het fonds opereert als een kleine projectorganisatie met een jaarlijks activiteitenprogramma (voor het jaarprogramma 2021, klik hier) en een vaste en flexibele schil van externe ondersteuners. Om haar doelen te bereiken zet het fonds de volgende activiteiten in: kennisontwikkeling, kennisdeling, kennisoverdracht, instrumentontwikkeling en stimuleren. Bij de werkzaamheden van het A&O-fonds staat een vraaggestuurde aanpak centraal. Voorwaarde hiervoor is een nauwe samenwerking met de belangrijkste stakeholders uit het veld: P&O'ers, Arbo/KAM-professionals, leidinggevenden, medezeggenschap en medewerkers. Bij alle activiteiten vormt co-creatie met de sector het uitgangspunt. Hiervoor richt het fonds begeleidingscommissies, werkgroepen, leernetwerken en platforms op. Ook organiseert het fonds themabijeenkomsten. Het A&O-fonds Waterschappen is lid van de Vereniging werken voor waterschappen en is gevestigd aan de Fluwelen Burgwal 58 in Den Haag.

Cao A&O-fonds Waterschappen en statuten
Financiering van het fonds vindt geheel plaats door een in een aparte cao A&O-fonds Waterschappen geregelde jaarlijkse afdracht vanuit waterschapsorganisaties van 0,12% van de loonsom. Gekoppeld aan het jaarprogramma wordt jaarlijks een begroting opgesteld. Voor uitvoering van de financiële processen is een financieel handboek opgesteld. Door een accountant wordt twee keer per jaar een controle uitgevoerd op basis van de halfjaarcijfers en de jaarrekening. Voor de stichting A&O-fonds Waterschappen zijn eveneens statuten opgesteld met bijbehorende reglementen. Voor de cao en de statuten: klik hier.

Jaarstukken 2020
Voor de verkorte jaarstukken 2020: klik hier

Integriteit
De medewerkers van het A&O-fonds Waterschappen werken volgens een bij aanvang van het dienstverband ondertekende gedragscode en integriteitsverklaring. In de statuten van het A&O-fonds Waterschappen zijn afspraken gemaakt over de bevoegdheden, werkwijze en besluitvorming van het bestuur. Aanvullend op de statuten is in het huishoudelijk reglement vastgelegd dat ingeval een bestuurder een persoonlijk tegenstrijdig belang heeft met de stichting, hij/zij dit zal melden en zich zal onthouden van het uitbrengen van zijn stemrecht bij bestuursbesluiten. Ingeval het tegenstrijdig belang een blijvend karakter heeft zal hij/zij vrijwillig aftreden en zal de benoemende organisatie een nieuwe bestuurder benoemen.

Privacyverklaring
Het A&O-fonds Waterschappen heeft een privacyverklaring opgesteld waarin staat beschreven hoe het fonds omgaat met alle persoonsgegevens die zij verwerkt in het kader van de uitvoering van haar taken. Voor de privacyverklaring klik hier.


 
Techniek: Web-OS, realisatie: ARVEE, webdevelopment, fotografie Kees Winkelman