Datum gewijzigd: 31-07-2021

Deel deze pagina


Duurzaam werken


Sinds 2019 voert het A&O-fonds het project Duurzaam werken uit. Dit mede in opdracht van sociale partners in de sector waterschappen. Onder duurzaam werken wordt verstaan dat medewerkers enerzijds gezond, vitaal, gemotiveerd en met plezier werken en anderzijds dat zij met hun individuele talenten en kennis een optimale bijdrage leveren aan het behalen van de organisatiedoelstellingen. In het kader van dit project zijn of worden onderstaande projecten uitgevoerd. 

Onderzoek Duurzaam werken in de sector waterschappen
In het voorjaar van 2019 is door Panteia gestart met het uitvoeren van een onderzoek. Het onderzoek kende drie doelstellingen:

1. Inzichtelijk maken welke faciliteiten rond duurzaam werken worden toegepast binnen organisaties en hoe deze in de praktijk werken;

2. Inzichtelijk maken welke faciliteiten rond duurzaam werken nog worden gemist;

3. Inspireren van diverse stakeholdergroepen voor verdere beleidsontwikkeling.

Voor het onderzoek is een vragenlijstonderzoek uitgevoerd onder P&O-afdelingen. Aansluitend zijn bij organisaties groepsgesprekken georganiseerd met enerzijds een vertegenwoordiging van de werkgever en anderzijds van medewerkers. In het onderzoek werden een vijftal pijlers voor duurzaam werken onderscheiden: organisatie, werksituatie, ontwikkelen, balans werk-privé en vitaliteit. Voor het volledige onderzoeksrapport: klik hier

Uit het onderzoek blijkt dat vrijwel alle organisaties in de sector waterschappen maatregelen treffen die bijdragen aan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Desalniettemin zijn sommige organisaties verder dan anderen in het bevorderen van de duurzame inzetbaarheid. Het verschil zit deels in de mate waarin er een visie en samenhang in het beleid is, deels in de beschikbaarheid van instrumenten en flexibiliteit voor maatwerk en deels in de communicatie. 

Alle organisaties die hebben deelgenomen aan het onderzoek hebben in augustus 2019 een factsheet 'op maat' ontvangen. Hierin staan de onderzoeksgegevens van de eigen organisatie afgezet tegen de sector als totaal alsmede ook aanbevelingen voor de betreffende organisatie.

Sectorale inspiratiebijeenkomst
Als vervolg op het onderzoek is op maandag 4 november 2019 in Amersfoort een sectorale inspiratiebijeenkomst Duurzaam werken gehouden.Hierbij waren ruim 40 vertegenwoordigers uit 21 waterschapsorganisaties aanwezig. Voor het verslag van de bijeenkomst: klik hier.

Kosteloze in-company workshops in 2021
Vanaf januari 2020 biedt het A&O-fonds Waterschappen alle organisaties in de sector een gratis in-company workshop Duurzaam werken aan van één dagdeel. Imiddels hebben 12 organisaties in de sector hier al gebruik van gemaakt. Ook in 2021 biedt het A&O-fonds organisaties deze mogelijkheid. In deze workshop gaan bureau Berenschot en het A&O-fonds Waterschappen samen met de stakeholders binnen de organisatie aan de slag met het opstellen van een plan van aanpak voor de (verdere) ontwikkeling en implementatie van beleid voor duurzaam werken. Het gaat hierbij om een workshop op maat, aangepast aan de fase waarin de organisatie zich bevindt rond duurzaam werken. Hiervoor wordt vooraf eerst een oriënterend gesprek op locatie gevoerd om de vraag voor de workshop helder te krijgen. Voor meer informatie over deze in-company workshops en het aanvragen van een oriënterend gesprek neem contact op met Bart de Zwart (programmamanager) via bart.dezwart@aenowaterschappen.nl of 06 - 552 822 95.  

Subsidieregeling Duurzaam werken 2021
Om organisaties financieel te faciliteren bij het ontwikkelen en implementeren van beleid voor duurzaam werken, volgend op de in-company workshop, is in 2021 wederom een subsidieregeling beschikbaar. Organisaties kunnen maximaal €15.000 aan subsidie aanvragen. Het aanvraagtijdvak loopt van 1 januari tot en met 1 december 2021. Klik hier voor meer informatie over de subsidieregeling.

Vragen
Voor vragen over het project kan contact worden opgenomen met Bart de Zwart: bart.dezwart@aenowaterschappen.nl.

 

Techniek: Web-OS, realisatie: ARVEE, webdevelopment, fotografie Kees Winkelman