Datum gewijzigd: 12-12-2019

Deel deze pagina


Duurzaam werken


De sociale partners in de sector waterschappen hebben in 2018 een nieuw cao-akkoord afgesloten. Hierin hebben zij afgesproken om het A&O-fonds Waterschappen de opdracht te geven voor het uitvoeren van een onderzoek naar ‘Vitaliteit van medewerkers’ in de sector waterschappen. Dit onderzoek dient uit te monden in een advies voor de sector en in een maatwerkadvies per waterschap, waarbij het lokale beleid voor 1 juli 2019 verder met de lokale medezeggenschap ten uitvoer wordt gebracht. Na het afsluiten van het akkoord is door sociale partners besloten om de naam van het onderzoek te veranderen in: ‘Onderzoek Duurzaam werken in de sector waterschappen’. Een naam die beter aansluit bij doel en inhoud van het onderzoek. 

Onderzoek Duurzaam werken in de sector waterschappen

In het voorjaar van 2019 is door Panteia het onderzoek uitgevoerd. Onder duurzaam werken wordt in het onderzoek verstaan dat medewerkers enerzijds gezond, vitaal en gemotiveerd en met plezier werken en anderzijds dat zij met hun individuele talenten en kennis een optimale bijdrage leveren aan het behalen van de organisatiedoelstellingen. Het onderzoek kende drie doelstellingen:

1. Inzichtelijk maken welke faciliteiten rond duurzaam werken, zowel sectoraal, lokaal als individueel worden toegepast binnen organisaties en hoe deze in de praktijk werken;

2. Inzichtelijk maken welke faciliteiten rond duurzaam werken nog worden gemist;

3. Het inspireren van diverse stakeholdergroepen voor verdere beleidsontwikkeling.

Voor het onderzoek is een vragenlijstonderzoek uitgevoerd onder P&O-afdelingen. Aansluitend zijn bij organisaties groepsgesprekken georganiseerd met enerzijds een vertegenwoordiging van de werkgever en anderzijds van medewerkers. In het onderzoek werden een vijftal pijlers voor duurzame werken onderscheiden: organisatie, werksituatie, ontwikkelen, balans werk-privé en vitaliteit. Voor het volledige onderzoeksrapport: klik hier

Uit het onderzoek blijkt dat vrijwel alle organisaties in de sector waterschappen maatregelen treffen die bijdragen aan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Desalniettemin zijn sommige organisaties verder dan anderen in het bevorderen van de duurzame inzetbaarheid. Het verschil zit deels in de mate waarin er een visie en samenhang in het beleid is, deels in de beschikbaarheid van instrumenten en flexibiliteit voor maatwerk en deels in de communicatie. 

Adviesfase
Aansluitend op het onderzoek voert het A&O-fonds Waterschappen vanaf het najaar van 2019 een adviesfase uit om waterschappen te inspireren en stimuleren bij het (verder) ontwikkelen en implementeren van beleid voor duurzaam werken. Deze bestaat uit de volgende onderdelen:

1. Factsheet
Alle organisaties die hebben deelgenomen aan het onderzoek hebben een factsheet 'op maat' ontvangen. Hierin staan de onderzoeksgegevens van de eigen organisatie afgezet tegen de sector als totaal alsmede ook aanbevelingen voor de betreffende organisatie.

2. Sectorale inspiratiebijeenkomst Duurzaam werken maandag 4 november Amersfoort
Maandag 4 november waren ruim 40 vertegenwoordigers uit 21 waterschapsorganisaties aanwezig in Amersfoort bij de sectorale bijeenkomst Duurzaam werken. Het programma was opgebouwd uit verschillende onderdelen: een inspiratieverhaal vanuit bouwbedrijf Dura Vermeer, maar ook het ‘dialoogspel’. Aan de hand van dit ‘dialoogspel zijn’ we met elkaar in gesprek gegaan over wat duurzaam werken is en hoe dit er in de praktijk uitziet. Voor het verslag van de bijeenkomst: klik hier.

3. Kosteloze in-company workshops Duurzaam werken
Tussen november 2019 en de zomer van 2020 biedt het A&O-fonds Waterschappen alle organisaties in de sector een gratis in-company workshop Duurzaam werken aan van één dagdeel. In deze workshop gaan bureau Berenschot en het A&O-fonds Waterschappen samen met de stakeholders binnen de organisatie aan de slag met het opstellen van een plan van aanpak voor de (verdere) ontwikkeling en implementatie van beleid voor duurzaam werken. Het gaat hierbij om een workshop op maat, aangepast aan de fase waarin de organisatie zich bevindt rond duurzaam werken. Hiervoor wordt vooraf eerst een orienterend gesprek gevoerd om de vraag voor de workshop helder te krijgen. Voor meer informatie over deze in-company workshops, download de infoflyer. Aanvragen van een orienterend gesprek kan via info@aenowaterschappen.nl.

4. Aanvullende activiteiten
Naast de bijeenkomst en workshop, zal het A&O-fonds de komende maanden ook andere organisatie overstijgende activiteiten ondernemen rond duurzaam werken.

Vragen

Voor vragen over het onderzoek kan contact worden opgenomen met Bart de Zwart: bart.dezwart@aenowaterschappen.nl.

 

 

Techniek: Dutchbrite, realisatie: ARVEE, webdevelopment, fotografie Kees Winkelman