Datum gewijzigd: 14-12-2019

Deel deze pagina


HR & de Omgevingswet

 

Omgevingswet en HR-veranderopgave
Op 1 januari 2021 treedt de nieuwe Omgevingswet in werking. Een grote, fundamentele stelselherziening, die nodig was, omdat de oude wet- en regelgeving te versnipperd was en teveel gericht op deelbelangen. De nieuwe Omgevingswet gaat uit van meer samenhang, integraliteit en denken in mogelijkheden. 

De drie onderdelen die samenhangen met de implementatie van de nieuwe Omgevingswet zijn het Digitale Stelsel (DSO), de aanpassing van wet- en regelgeving en de verandering van houding en gedrag. De nieuwe Omgevingswet vraagt om goede samenwerking tussen overheden en biedt meer ruimte aan inwoners om zelf initiatieven te nemen in de leefomgeving. 

De HR-veranderopgave voor de nieuwe Omgevingswet is enorm; 80% van de totale transitie gaat over houding en gedrag. Het is ook een complexe opgave, het is immers nog niet duidelijk hoe het eindbeeld eruit komt te zien en wat er uiteindelijk van organisaties en hun medewerkers wordt gevraagd. 

Eind juni is hiervoor de Routekaart ‘Anders werken voor waterschappen’ met gereedschapskist gelanceerd. De Routekaart is door en voor de sector waterschappen gemaakt, op basis van betrokkenheid en input van ruim 45 energieke waterschappers, grotendeels HR- en organisatieadviseurs. De Routekaart is een goed en gedragen hulpmiddel om de HR-veranderopgave die de Omgevingswet met zich meebrengt handvatten te geven. De totstandkoming en introductie binnen de sector zijn nu afgerond en er kan worden overgegaan tot implementatie.

Dit vraagt om verdere ondersteuning bij het daadwerkelijk werken met de Routekaart en het aanzetten en ondersteunen bij de HR-veranderopgave op een structurele en duurzame basis. Deze ondersteuning van professionals die zich met deze veranderopgave bezighouden gebeurt vanuit het project ‘HR & de Omgevingswet’, geïnitieerd door het A&O-fonds Waterschappen. 

Project A&O-fonds
Het A&O-fonds Waterschappen heeft binnen de sector de ondersteuning van de HR-veranderopgave bij de implementatie van de Omgevingswet op zich genomen. Hiermee krijgt deze een structurele plek binnen de sector en is er op gericht een duurzame wijze aandacht en facilitering voor de HR-professional die vanuit het perspectief van de medewerker met deze opgave te maken heeft. Ook richt het A&O-fonds zich op de ondersteuning van de medezeggenschap binnen organisaties daar waar het gaat om deze HR-veranderopgave.

Doelen en doelgroepen
De Routekaart is ontwikkeld om professionals die zich met de veranderopgave die betrekking heeft op houding, gedrag en kennis van medewerkers handvatten te geven in het proces en de instrumenten die hij of zij daarbij kan inzetten. Naast de Routekaart zijn er verschillende bijeenkomsten geweest voor het HR-Netwerk Omgevingswet. 

Beide initiatieven brachten de volgende vragen en wensen voort:

 • Aanzetten en faciliteren bij de HR-veranderopgave; door de complexiteit en de gerichtheid op de andere onderdelen van de gehele implementatie, het digitale stelstel en de wet- en regelgeving, is de veranderopgave tot op heden minder (structureel) belicht. Er is behoefte aan meer en structurele ondersteuning op dit gebied
 • Creëren van synergie door het delen van ervaringen en instrumenten; het delen wordt binnen het netwerk als zeer waardevol ervaren en daar is het netwerk ook actief in. Vanuit het HR-netwerk wordt keer op keer met nadruk gevraagd om dit blijvend op gang te houden
 • De Routekaart dynamisch houden; verder ontwikkelen en toevoegen van nieuwe instrumenten
 • HR beter aan de implementatie verbinden; hier gaat het om inhoud van de veranderopgave, houding en gedrag van de HR-professional en verbinding binnen de eigen organisatie en het externe netwerk van de eigen organisatie
 • Het HR-netwerk Omgevingswet levendig en actief houden; elkaar inspireren en weten te vinden

Ook het landelijke overleg van Projectleiders voor de Implementatie van de Omgevingswet (PIO) heeft invloed gehad op de hierboven geformuleerde wensen en vragen.
Vanuit het Project ‘HR & de Omgevingswet’ van het A&O-fonds Waterschappen wordt een vervolg gegeven aan de vragen die hierboven zijn benoemd. Met dit vervolg wordt de HR-veranderopgave verder gefaciliteerd. 

Het overstijgende doel van het project HR & de Omgevingswet is uiteindelijk dat medewerkers in de sector waterschappen straks kunnen werken vanuit de ‘letter en geest’ van de nieuwe Omgevingswet.

Activiteiten
Het Project 'HR & de Omgevingswet' zal in 2019 bestaan uit een aantal activiteiten, welke zijn ondergebracht in verschillende hoofdactiviteiten:

1. Implementatie van de Routekaart

 • Het verder onder de aandacht brengen van de Routekaart en ondersteunen van professionals die zich bezighouden met de HR-veranderopgave, zodat zij hiermee aan de slag kunnen. Het A&O-fonds Waterschappen gaat hiervoor langs bij alle Waterschappen.
 • Inventariseren van verdere ondersteuningsbehoefte voor de langere termijn door het A&O-fonds Waterschappen.
   

2. HR-Netwerk Omgevingswet

 • In stand houden en verder ontwikkelen van het HR-netwerk Omgevingswet
 • Zorgen voor uitwisseling van kennis en ‘best experiences’ binnen het netwerk

3. Meerjarenprogramma gericht op de verdere ondersteuning

 • Ondersteuningsbehoefte vertalen naar een meerjarig programma dat zich richt op de facilitering van professionals die zich bezighouden met de HR-Veranderopgave
 • Uitwerken van het programma

Info of vragen
Heb je vragen over het Project ‘HR & de Omgevingswet’, of heb je informatie die zinvol is voor andere waterschappen om te delen, neem dan contact op met Annemie van Loon, Projectmanager HR & de Omgevingswet. Zij is te bereiken via e-mail annemie.vanloon@aenowaterschappen.nl

Voor de HR-Veranderopgave bestaat een HR-Netwerk Omgevingswet. Via dit netwerk wordt op verschillende manieren kennis gedeeld. Je kunt je hiervoor aanmelden door op onderstaande tegel te klikken. Dan ontvang je ook automatisch de nieuwsbrief van het A&O-fonds Waterschappen over dit thema.
 

Incompany workshops

Werkatelier leidinggevenden

HR-Netwerk Omgevingswet

MOOC

Techniek: Dutchbrite, realisatie: ARVEE, webdevelopment, fotografie Kees Winkelman