Datum gewijzigd: 20-06-2019

Deel deze pagina


HR-monitor

 


Wil je aan de slag met het HR- of arbeidsmarktbeleid binnen jouw organisatie? Maak dan gebruik van de HR-monitor Waterschappen. De HR-monitor geeft een kwantitatief en kwalitatief beeld van de ontwikkelingen in diverse HR-thema’s. Het benchmark onderzoek voor de HR-monitor wordt elke twee jaar uitgevoerd door het A&O-fonds Waterschappen. Dit doen we met behulp van een (online) enquête onder de HR-contactpersonen bij iedere waterschapsorganisatie.

De gegevens in de monitor bieden input aan sociale partners voor de cao-onderhandelingen en de ontwikkeling en evaluatie van sectoraal beleid. Daarnaast biedt het individuele organisaties zicht op hun HR-prestaties afgezet tegen de sector als totaal en andere organisaties, alsmede een impuls voor de verdere HR-beleidsontwikkeling.

Inhoud HR-monitor Waterschappen
De HR-monitor bevat gegevens over de volgende onderwerpen:

  • Personele omvang
  • Mobiliteit
  • Flexibele schil
  • Beloning
  • Personeelsbestand
  • Gezond en veilig werken


Rapport en dashboard
De HR-monitor bestaat uit een rapport en een digitaal dashboard. In het rapport zijn alle resultaten op sectorniveau opgenomen. Dit rapport is openbaar. Daarnaast is er een besloten dashboard. Hierin zijn voor een groot aantal kernvragen alle resultaten opgenomen per organisatie. Dit dashboard is alleen toegankelijk voor deelnemende organisaties voor benchmarkdoeleinden. De organisatiespecifieke inloggegevens van het dashboard zijn op te vragen bij de contactpersoon voor de HR-monitor binnen jouw organisatie. Klik hieronder voor het rapport of het dashboard HR-monitor 2016.
 

Rapport HR-monitor 2016            Dashboard HR-monitor 2016

 


De laatste editie van de HR-monitor is deze van 2016. Hiernaast kun je ook de voorgaande edities van de HR-monitor downloaden. 

HR-monitor 2018
begin 2019 vindt het veldwerk plaats voor de HR-monitor 2018. Medio mei 2019 zijn de cijfers van deze monitor beschikbaar. Bij deze editie van de monitor zullen alle cijfers allen in het HR-dashboard waterschappen worden gepubliceerd en niet meer in rapportagevorm. 

Personeelsmonitor Decentrale overheidssectoren 2016
De A&O-fondsen Provincies, Waterschappen en Gemeenten hebben voor de tweede maal een gezamenlijke personeelsmonitor gepubliceerd. De gegevens in deze ‘Personeelsmonitor decentrale overheidssectoren 2016’ zijn afkomstig uit de Personeelsmonitor Provincies, de Personeelsmonitor Gemeenten en de HR-monitor Waterschappen en hebben betrekking op het jaar 2016. Tevens wordt er een vergelijking gemaakt met 2014, de eerste keer dat de gezamenlijke monitor werd uitgebracht.

Om deze gezamenlijke personeelsmonitor mogelijk te maken, hebben de drie fondsen een standaard set van kernvragen ontwikkeld en deze ieder opgenomen in hun eigen monitor, naast andere sectorspecifieke vragen. De monitor geeft hiermee inzicht in het personeelsbestand van de drie afzonderlijke decentrale overheidssectoren. Hiernaast kan je deze gezamenlijke personeelsmonitor downloaden.

 

Techniek: Dutchbrite, realisatie: ARVEE, webdevelopment, fotografie Kees Winkelman