Datum gewijzigd: 26-10-2021

Deel deze pagina


Introductie arbocatalogi


Als organisatie voldoen aan de wettelijke eisen, een veilig en gezond werkklimaat én voldoen aan de eisen van de Inspectie SZW? Maak dan gebruik van de arbocatalogi voor de sector waterschappen. Voor een achttal thema’s is door de sector een arbocatalogus opgesteld. Een arbocatalogus is maatwerk en geeft via beproefde technieken, goede praktijken en praktische handleidingen oplossingen voor veilig en gezond werken. De oplossingen in de catalogus hebben tot doel de risico’s tot minimaal het wettelijke niveau terug te dringen.

In een arbocatalogus maken sociale partners bindende afspraken over hoe zij aan de wettelijke eisen willen voldoen voor een aantal prioritaire arborisico’s. De arbocatalogus is van toepassing op alle medewerkers en externen die werkzaamheden verrichten namens een waterschapsorganisatie. De arbocatalogi zijn niet vrijblijvend. Voor de Inspectie SZW vormen de arbocatalogi het uitgangspunt bij het toezicht en de handhaving.

Ontwikkeling en onderhoud arbocatalogi
De arbocatalogi komen tot stand door het bundelen van de aanwezige arbokennis binnen de sector waterschappen. Een begeleidingscommissie waarin deskundigen uit waterschapsorganisaties en het A&O-fonds Waterschappen zitting hebben, begeleidt het ontwikkeltraject. De prioritaire risico’s zijn gekozen op basis van expertisebeoordeling, ongevallenanalyse en rapportage van de Inspectie SZW. De arbocatalogi zijn 'dynamische documenten' die om de twee tot drie jaar worden aangepast op basis van nieuwe kennis, technische ontwikkelingen en opgedane praktijkervaringen. De arbocatalogi zijn hiernaast te downloaden.
 

 

Techniek: Web-OS, realisatie: ARVEE, webdevelopment, fotografie Kees Winkelman