Datum gewijzigd: 31-07-2021

Deel deze pagina


Monitor banenafspraak


Ieder jaar zet het A&O-fonds Waterschappen een beknopte monitor uit onder alle waterschapsorganisaties om de voortgang van de Wet banenafspraak te kunnen monitoren. De laatste monitor is begin 2021 uitgezet en geeft cijfers van realisatie banenafspraak in de sector waterschappen tot en met 31 december 2020.

Monitor Banenafspraak 2020
Op 31-12-2020 waren er door de organisaties in de sector tezamen 262,0 banen gecreëerd volgens berekening van de Quotumwet. Het te behalen quotum in 2020 voor de sector totaal bedroeg 427,3 banen. Met 262,0 daadwerkelijk gerealiseerde banen eind 2020 is 61% van het totale quotum van 2020 gehaald.

De cijfers van de monitor laten verder zien dat na een sterke toename in de jaren 2017 tot en met 2019 een afvlakking plaatsvindt in 2020 in de toename van het aantal gerealiseerde banen. Een mogelijke verklaring hiervoor kan liggen in de corona-crisis die volgens respondenten het aantrekken en begeleiden van medewerkers uit de doelgroep in 2020 heeft bemoeilijkt.  

De monitor laat verder zien dat personen uit de doelgroep werkzaam zijn in een grote diversiteit aan functies binnen waterschapsorganisaties. Dit betreft niet alleen ondersteunende functies, maar in toenemende mate ook binnen het primaire proces van organisaties op verschillende afdelingen.

>> Klik hier voor de sectorrapportage Monitor Banenafspraak 2020 sector waterschappen.

Naast de sectorrapportage is er voor organisaties ook een benchmarkrapportage beschikbaar met hierin de resultaten uitgesplitst naar organisatie. Deze zijn beschikbaar gesteld aan de P&O-contactpersonen voor de Monitor Banenafspraak binnen alle deelnemende organisaties en daar opvraagbaar.

Quotumcalculator
Wil je berekenen hoeveel banen voor mensen uit de doelgroep banenafspraak je moet realiseren om te voldoen aan het quotumpercentage voor de sector overheid? Met deze ‘Quotumcalculator’ van de Rijksoverheid stel je dit eenvoudig vast.

Met de Quotumcalculator kun je (indicatief) vaststellen:

  • of jouw organisatie onder de quotumregeling valt;

  • hoeveel banen jouw organisatie moet realiseren in 2021 en de jaren daarna.

Klik hier voor de Quotumcalculator op de website van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

 

 

 

Techniek: Web-OS, realisatie: ARVEE, webdevelopment, fotografie Kees Winkelman