Datum gewijzigd: 21-10-2019

Deel deze pagina


Waterschap Vallei en Veluwe

November 2017

Waterschap Vallei en Veluwe koppelt EVP en EVC aan motivatie en groei
 

Contactpersoon 

Voor meer informatie over dit project neem contact op met Annemie van Loon via email avanloon@vallei-veluwe.nl.

Waterschap Vallei en Veluwe zet E-portfolio in de vorm van EVP-trajecten (Ervaringsprofiel) en EVC-trajecten (Eerder Verworven Competenties) in om medewerkers van de afdeling Vergunning, Toezicht en Handhaving te helpen bij het bepalen van hun gewenste ontwikkelingsrichting voor de toekomst. Naast het vaststellen van kennis en ervaring, krijgen duurzame inzetbaarheid en persoonlijke groei een belangrijke plaats in het traject. Een heel nieuwe aanpak, door en voor een nieuw ijkmoment.

Aanleiding voor het E-portfolio-traject afdeling Vergunning, Toezicht en Handhaving (VTH) zijn de veranderingen waar medewerkers VTH in de toekomst mee te maken krijgen. De nieuwe Omgevingswet betekent voor hen een verandering in de aanpak van hun werkzaamheden waarbij zij veel meer naar de ‘geest’ van de wet gaan denken en handelen. Dit vraagt om wendbaarheid van houding en gedrag. Die wendbaarheid is ook vereist binnen de bredere beweging van de organisatie, Koers 2021, waarin verandering bijna de enige constante lijkt. De Omgevingswet fungeert voor de afdeling VTH als katalysator om deze ontwikkelingen kracht bij te zetten.

Zelf
Waterschap Vallei en Veluwe wil niet bepalen wat een medewerker moet gaan doen, maar vindt het belangrijk dat medewerkers zelf een beeld ontwikkelen bij de nieuwe toekomst en vanuit intrinsieke motivatie stappen zetten om maximaal duurzaam inzetbaar te blijven. Vallei en Veluwe geeft als werkgever duidelijkheid over de veranderingen en borgt kwaliteit aan vakmanschap die nodig is om VTH-taken naar behoren uit te voeren.

Marktsessie
Als eerste stap in het project zijn daarom najaar 2017 medewerkers via een ‘Marktsessie’ geïnformeerd over veranderingen als gevolg van de Omgevingswet. Op verzoek van de medewerkers is in co-creatie met medewerkers een training georganiseerd over het onderwerp. Marktsessie en training gaven medewerkers een goed beeld en gevoel bij de nieuwe situatie waarin zij straks gaan werken.

Hefboom
Als vervolg biedt Vallei en Veluwe de bijna 40 medewerkers van de afdeling VTH via extern bureau Libereaux een uitgebreid en bijzonder E-portfolio aan. Het E-portfolio daagt medewerkers uit inzicht te krijgen in zijn of haar eigen meerwaarde en daar breder naar te kijken.  Vallei en Veluwe gaat zelfs een stap verder en zet het portfolio ook in als hefboom naar de toekomst: het wordt ook gebruikt om te onderzoeken in hoeverre iemand de veranderingen binnen VTH nog kan en wil volgen of juist behoefte heeft aan een andere richting binnen zijn loopbaan.

Motivatie en groei
Daartoe heeft Vallei en Veluwe moderne, eigentijdse competenties en (21-eeuwse) vaardigheden vastgesteld die horen bij het gewenste gedrag en de gewenste houding voor het werken met de Omgevingswet. Deze competenties en vaardigheden zijn belangrijk voor de ontwikkeling richting het werken in de geest van de Omgevingswet. Door deze in te passen in een nulmeting krijgen, naast de toetsing of iemand voldoet aan de Kwaliteitscriteria Waterbeheer, ook motivatie en groei een belangrijke plaats in het traject. Het E-portfolio geeft zo iemands kwaliteiten én interesses scherp weer en vormt een basis voor een gesprek over duurzame inzetbaarheid; het helpt medewerkers in het maken van keuzes in welke richting hij of zij zich wil ontwikkelen.

Koppeling
Vernieuwend in het project is de koppeling van EVP en EVC met toekomstige ontwikkeling, het herijken van de kennis en kunde en op basis daarvan de mogelijkheid die het biedt aan medewerkers om een keus te maken over het vervolg van hun loopbaan en verdere duurzame inzetbaarheid. Tegelijk geeft het de werkgever inzicht in de benodigde en beschikbare capaciteit om te kunnen voldoen aan de Kwaliteitscriteria Waterbeheer; een derde doelstelling van het project. Bovendien wordt gebruik gemaakt van een gepersonaliseerd en innovatief e-portfoliosysteem. Het is een geheel nieuwe aanpak, door en voor een heel nieuw ijkmoment.

Voor het  E-portfolio–traject van de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving maakt Waterschap Vallei en Veluwe gebruik van de subsidieregeling Innovatieve Projecten van het A&O-fonds Waterschappen.
 


 

Techniek: Dutchbrite, realisatie: ARVEE, webdevelopment, fotografie Kees Winkelman